Seminarski Maturski Diplomski Radovi

Pretraga Zabava O nama Kontakt
 
MATURSKI RAD PDF Štampa

Matura predstavlja ispit zrelosti, a maturski rad bi trebalo da predstavlja jedan ozbiljan naučni i istraživački rad kojim učenik potrvđuje da je spreman da završi školovanje.

Maturski rad je stručni rad koji učenik izrađuje na izabranu temu uz pomoć profesora. Profesor upućuje učenika na izvore informacija bilo da su to knjige, stručni časopisi, katalozi, enciklopedije i dr. Pored štampanih izdanja učenici mogu koristiti i sadržaje sa interneta. Tačnost ovih podataka treba uzeti sa rezervom i, ukoliko je moguće, obavezno ih proveriti.
Svaka faza u izradi maturskog rada (prikupljanje materijala, proučavanje materijala, pravljenje beleški, razrada teza, strutuiranje rada, pisanje rada i tehnička obrada) obavlja se uz stalne konsultacije sa profesorom.

Svaki maturski rad treba da se sastoji od:

- naslovne strane;
- strane za upis podataka o samom radu i sa odbrane rada;
- sadržaja;
- uvoda;
- razrade;
- zaključka;
- priloga;
- bibliografije ili popisa literature.

Stil maturskog rada treba da bude jasan, logičan i ujednačen.

Misli treba pažljivo da se organizuju u rečenice, a rečenice u pasuse. Jedan pasus izlaže jednu ideju, pa je svaka rečenica u pasusu razvijanje te ideje. Svaka rečenica u pasusu i svaki pasus kao celina moraju se odnositi na glavnu temu rada i biti od značaja za obrazlaganje glavne teme. Sva udaljavanja i odstupanja od glavne teme treba odstraniti iz izlaganja. Rad treba da bude pisan jezikom primerenim naučnoistaživačkom radu.

To znači da u pisanom jeziku se ne upotrebljavaju dijalektizmi, lokalizmi, arhaizmi, varvarizmi, kolokvijalizmi, sleng.
Obradi teme treba prići kritički i polemički, a ton i rečnik treba da bude formalni, odmereni i objektivni.

 

KAKO PRAVILNO NAPISATI MATURSKI - MATURALNI RAD

 

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color